Kurs

Istorija i filozofija računarstva

Termin polaganja ispita u ispitnom roku JUN 1 – 12.06.2024. u 9h
Termin polaganja ispita u ispitnom roku JUN 2 – 12.07.2024. u 9h

Termin polaganja ispita u ispitnom roku JUN1 – 08.06.2022. u 17h (N sale)

Termin polaganja ispita u ispitnom roku JUN2 – 18.07.2022. u 11h (706)

Link za pristup predavanjima:
Link za pristup predavanjima:
Domaći zadaci
Prvi domaći zadatak
Istorijski razvoj srpskog pisma
Pregled razvoja računara na području SFRJ
Datum odbrane: 27.03.2024.
Drugi domaći zadatak

Moderni računari i njihove karakteristike. Peta generacija računara – šta se očekuje?

Datum odbrane: 08.05.2024.

Treći domaći zadatak

Različite teme vezane za etiku i filozofiju u računarstvu prema dogovoru.

Datum odbrane: 15.05.2024.
Tema 7

Prateća literatura

Cilj predmeta:

Sticanje znanja iz istorije i filozofije računarstva.

Ishod predmeta:

Po završetku kursa student poznaje razvoj računarstva u različitim istorijskim periodima, od preistorije, starog i srednjeg veka, do modernog doba. Razume razloge nastanka računarstva kao discipline, uticaj na razvoj ostalih naučnih disciplina i oblasti njegove primene.

Cilj predmeta:

Sticanje znanja iz istorije i filozofije računarstva.

Ishod predmeta:

Po završetku kursa student poznaje razvoj računarstva u različitim istorijskim periodima, od preistorije, starog i srednjeg veka, do modernog doba. Razume razloge nastanka računarstva kao discipline, uticaj na razvoj ostalih naučnih disciplina i oblasti njegove primene.

Prikaz predmeta:

Obaveze studenata

Studenti su u obavezi da prate predavanja i u toku semestra imaju opravdano najviše 2 odsustva. Ukoliko studenti imaju više izostanaka, automatski ne mogu da ispune obaveze na kursu, osim u specijanim opravdanim slučajevima kada svoje izostanke pravdaju prodekanu za nastavu.

Način polaganja

Izrada domaćih radova:

30 poena

Izrada seminarskog rada:

izrada 20 poena + odbrana 10 poena

Teorijski test:

70 poena

Prag (na teorijskom delu ispita):

30 poena

Izrada domaćih radova:

30 poena

Izrada seminarskog rada:

izrada 20 poena + odbrana 10 poena

Teorijski test:

70 poena

Prag (na teorijskom delu ispita):

30 poena

Domaći radovi

Studenti su u obavezi da u okviru predispitnih obaveza urade tri domaća zadatka čije teme će biti zadate na časovima predavanja, a potom da ih u zajedničkoj diskusiji predstave i odbrane na času,  u sledećim terminima:

prvi domaći zadatak (tema – 10.03.2022., zadatke predajete do 25.03.2022., termin pregledanja – 31.03.2022.)

drugi domaći zadatak (tema – 31.03.2022., zadatke predajete do 15.04.2022., termin pregledanja – 21.04.2022.)

treći domaći zadatak (tema – 21.04.2022., zadatke predajete do 06.05.2022., termin pregledanja – 12.05.2022.)

Domaći radovi

Studenti su u obavezi da u okviru predispitnih obaveza urade tri domaća zadatka čije su teme istaknute na sajtu predmeta i pošalju predmetnom profesoru:

prvi domaći zadatak ( do 25.03.2024. )

drugi domaći zadatak ( do 15.04.2024. )

treći domaći zadatak ( do 06.05.2024. )

Važni datumi

31.03.2022. – Izbor teme za seminarski

29.04.2022. – Seminarski završen i predat

19.05.2022. – Odbrana seminarskog